Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

**Opmerking: ** In geval van onverenigbaarheid of tegenstrijdigheid tussen de Franse versie en enige andere taalversie van deze Gebruiksvoorwaarden, prevaleert de Franse tekst.

1. Inleiding

De SRL FUN INTERNATIONAL, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te rue Anne de Molina, 44 te 4821 Andrimont – ingeschreven bij de KBO onder het nummer BE0471.706.644, bepaalt in de huidige gebruiksvoorwaarden (hierna "Gebruiksvoorwaarden") van online diensten samengesteld uit een internetsite, toegankelijk via het adres http://www.eenhuisvooriedereen.be/ dat de deelneming aan de Wedstrijd " EEN HUIS VOOR IEDEREEN " mogelijk maakt (hierna "Online Diensten" genaamd).

De persoon belast met het beheer van Diensten kan als volgt worden gecontacterd :

E-mail : [email protected]

Mocht u opmerkingen of suggesties hebben, aarzel dus niet om deze hem mee te delen.

Deze Gebruiksvoorwaarden omschrijven de voorwaarden waaronder "FUN INTERNATIONAL" verleent tot haar Website en de diensten die daar worden aangeboden.

Ze zijn van toepassing op iedere persoon die gebruik maakt van de Online Diensten in welke hoedanigheid dan ook (hierna genaamd de "Gebruiker").  Ze worden aangevuld met onze Privacy Policy.

Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten belangrijke juridische informatie betreffende de toegang, het bezoek en het gebruik van Online Diensten. Wij nodigen u uit deze voorwaarden aandachtig te lezen voordat u de Online Diensten van "FUN INTERNATIONAL" gebruikt.

Door gebruik te maken van de Online Diensten, op welk medium en in welke hoedanigheid dan ook, erkent u deze voorwaarden te hebben gelezen en uitdrukkelijk in te stemmen met de inhoud, zonder enig voorbehoud. Indien u niet akkoord kan gaan met onze voorwaarden, verzoeken wij u deze Online Diensten niet te gebruiken.

2. Aansprakelijkheid van "FUN INTERNATIONAL"

2.1. De toegang en het gebruikmaken van de Online Diensten en informatie door "FUN INTERNATIONAL" ter beschikking gesteld, vallen onder de eigen aansprakelijkheid van de Gebruiker.

2.2. "FUN INTERNATIONAL" besteedt de uiterste zorg aan de kwaliteit van de Online Diensten. "FUN INTERNATIONAL" stelt alles in het werk om accurate informatie en updates te leveren en eventuele fouten binnen de kortst mogelijke tijd te corrigeren, van zodra deze fouten onder de aandacht werden gebracht. "FUN INTERNATIONAL" kan dus niet garanderen dat de Online Diensten op elk moment en onder eender welke omstandigheid toegankelijk zijn en vrij zijn van elke onnauwkeurigheid. "FUN INTERNATIONAL" kan daarom niet aansprakelijk zijn voor ongemakken of schade die de gebruiker kan lijden als gevolg van valse, onjuiste of ontbrekende informatie of als gevolg van een gebrek aan duidelijkheid in de informatie door "FUN INTERNATIONAL" geleverd in het kader van Online Diensten, noch voor informatie over de services die ter beschikking worden gesteld door derde partijen, bijvoorbeeld op de website van een derde partij waarnaar verwezen zou worden.

2.3. Ook hyperlinks gepubliceerd door "FUN INTERNATIONAL" in het kader van de Online Diensten, reclame voor derden of producten en diensten aangeboden door derden zijn op geen enkele manier bindend voor de aansprakelijkheid van "FUN INTERNATIONAL". " "FUN INTERNATIONAL" garandeert dus op geen enkele manier de kwaliteit van de informatie waarnaar de hyperlinks op de website leiden; zij is eveneens niet aansprakelijk voor de naleving van de wet-en regelgeving door deze websites. De eigenaars van deze websites zijn zelf aansprakelijk voor hun inhoud.

Toegang tot deze websites gebeurt op eigen risico van de Gebruiker, die verklaart geïnformeerd te zijn dat hij voorgelegd kan worden aan andere gebruiksvoorwaarden of andere bepalingen inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer en in het algemeen aan andere regels dan deze die van toepassing zijn op de Online Diensten van "FUN INTERNATIONAL". De Gebruiker verbindt zich ertoe, indien nodig, om aan de voorwaarden voor toegang en gebruik van deze websites te voldoen.

2.4. "FUN INTERNATIONAL" kan ook niet aansprakelijk zijn voor hyperlinks die vanop websites van derden naar de Online Diensten van "FUN INTERNATIONAL" verwijzen, noch voor de inhoud van deze websites die "FUN INTERNATIONAL" niet controleert en niet tot de hare maakt.

2.5. De Gebruiker aanvaard verder dat het downloaden van informatie in het kader van Online Diensten en het gebruik ervan valt onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Hij is uitsluitend zelf aansprakelijk voor eventuele schade aan zijn computer of andere middel gebruikt om toegang te krijgen tot Online Diensten van "FUN INTERNATIONAL", en het mogelijke verlies van gegevens die het gevolg zijn van het downloaden of het gebruiken van deze informatie.

2.6. "FUN INTERNATIONAL" is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt bij de overdracht, naar aanleiding van het verstrekken van Online Diensten, door een virus ondanks alle beschermingsmaatregelen die hiervoor getroffen worden. "FUN INTERNATIONAL" wijst aansprakelijkheid in dit verband af, in het bijzonder als de overdracht van virussen gebeurt na het afsluiten van de communicatielijnen of verbindingsproblemen, door onbevoegde toegang tot de site van een derde partij en de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien of in geval van overmacht.

De Gebruiker neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor een aangepaste bescherming van zijn computerapparatuur en neemt de nodige voorzorgsmaatregelen voor zijn beveiliging en een back-up van zijn gegevens.

2.7. Gebruikers zijn zelf aansprakelijk voor eventuele schade die zij toebrengen aan andere gebruikers of aan derden als gevolg van het gebruik van Online Diensten. Behoudens grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van haar kant, is "FUN INTERNATIONAL" niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard dan ook (met inbegrip van verlies van winst, kosten voor het verwerven van een gelijkwaardige dienst of product, verlies van opportuniteit) veroorzaakt aan de Gebruiker of aan derden door een andere Gebruiker na het gebruik van Online Diensten of de onmogelijkheid om ze te gebruiken, om welke reden dan ook.

2.8. In ieder geval is de aansprakelijkheid van "FUN INTERNATIONAL" voor onvoorziene of onrechtstreekse schade, waaronder met name het verlies van winsten, imago, verwachten besparingen, cliënteel of gegevens, uitgesloten.

3. Voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van Online Diensten

3.1. De Gebruiker verbindt er zich in het bijzonder toe :

-  de Online Diensten te gebruiken overeenkomstig de wet, met inbegrip van de huidige Gebruiksvoorwaarden, Privacy Policy van "FUN INTERNATIONAL"; hij verbindt er zich ook toe de Online Diensten als een goede huisvader te gebruiken ;

-  tijdens elk gebruik van de Online Diensten, informatie te verstrekken die correct en nauwkeurig is; hij verbindt er ook zich toe bijgewerkte informatie te verstrekken ;

-  niet te proberen wijzigingen aan te brengen, of wijzigingen aanbrengen, aan de informatie en diensten door "FUN INTERNATIONAL" aangeboden in het kader van de Online Diensten, zonder voorafgaande toestemming van "FUN INTERNATIONAL", en in het bijzonder, geen gegevens toe te voegen, van welke aard dan ook, op de verschillende media die door "FUN INTERNATIONAL" worden gebruikt om Online Diensten aan te bieden  zoals andere websites, applicaties, logo's, foto's of andere gegevens, noch om hyperlinks te creëren of verbinding met andere websites of applicaties te maken zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van "FUN INTERNATIONAL" ;

-  zich te onthouden van elke actie die rechtstreeks of onrechtstreeks storingen of onbeschikbaarheid (tijdelijk of permanent) van de Online Diensten veroorzaken ;

-  zich te onthouden van het reproduceren of communiceren, zonder toestemming van "FUN INTERNATIONAL", op welk medium dan ook, van de volledige of gedeeltelijke informatie verstrekt door "FUN INTERNATIONAL" in het kader van Online Diensten, evenals online diensten zelf ;

-  "FUN INTERNATIONAL" en/of derden te vergoeden voor de schade die deze zouden lijden ten gevolge van een onwettig gebruik, niet in overeenstemming met de huidige wettelijke informaties, of een wederrechtelijk gebruik van de Online Diensten.

3.2. Bovendien, bij niet-nalevering van de wet door de Gebruiker, van de huidige wettelijke informaties, Algemene Verkoopsvoorwaarden of Privacy Policy, heeft "FUN INTERNATIONAL" het recht, de Gebruiker de toegang tot de Online Diensten op te schorten of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving en onverminderd van alle andere rechtsmiddelen.

4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1. De Gebruiker erkent dat "FUN INTERNATIONAL" de enige eigenaar is en volledig blijft, van alle intellectuele eigendomsrechten, van welke aard ook, met betrekking tot de aangeboden diensten door "FUN INTERNATIONAL". De toegang tot of het gebruik van de Online Diensten kunnen niet worden uitgelegd als een overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten voor de Gebruiker.

4.2. De Gebruiker verklaart geïnformeerd te zijn dat "FUN INTERNATIONAL" de enige eigenaar is van alle intellectuele eigendomsrechten, rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerd aan de Online Diensten en de informatie die ze vertrekt in het kader van Online Diensten en in het bijzonder, van alle elementen waaruit ze samengesteld zijn, zonder beperking, met inbegrip van de structuur van de databases, hun inhoud, logo's, de teksten, afbeeldingen, geluiden, merken, zelfs de interfaces, lay-out en de computerprogramma's waar de Online Diensten beroep op doen.

De Gebruiker verbindt zich ertoe om niets te ondernemen, rechtstreeks of onrechtstreeks, dat afbreuk zou doen aan de intellectuele eigendomsrechten van "FUN INTERNATIONAL" of dat het gebruik ervan door "FUN INTERNATIONAL" zou verstoren.

Geen enkel recht van welke aard ook wordt verleend of in licentie gegeven aan de Gebruiker vanwege de toegang tot of het gebruik van de Online Diensten.

Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, communicatie, extractie en/of hergebruik van het geheel of zelfs van een klein deel van de informatie van de Online Diensten zelf, of van alle elementen die er deel van uitmaken, onder welke vorm of op welk medium dan ook, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van "FUN INTERNATIONAL". Hetzelfde geldt voor iedere aanpassing, wijziging, integratie, vertaling, commercialisatie, gedeeltelijk of integraal, op welke wijze of op welk medium dan ook, van de Online Diensten en de elementen die er deel van uitmaken met inbegrip van de huidige Gebruiksvoorwaarden, Algemene Verkoopsvoorwaarden en Privacy Policy van "FUN INTERNATIONAL".

Het is de Gebruiker alleen toegestaan toegang te krijgen tot de Online Diensten, de inhoud te raadplegen en de Online Diensten te gebruiken in overeenstemming met huidige Gebruiksvoorwaarden, Algemene Verkoopsvoorwaarden en Privacy Policy van "FUN INTERNATIONAL".

4.3. "FUN INTERNATIONAL" stemt in met de aanmaak van surface links (surface linking) die uitsluitend doorverwijzen naar de startpagina van de internetsite http://www.eenhuisvooriedereen.be, met uitzondering van elk ander type links. Daarom verbiedt "FUN INTERNATIONAL", behoudens uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord, elke link of technische maatregel zoals deep linking, frames of inlines met als doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, de volledige of gedeeltelijke reproductie met behulp van de Online Diensten door verduistering, verandering of de bron van de informatie of de inhoud te verbergen.

4.4 De Online Diensten evenals alle inhoud waartoe ze toegang verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, waaronder teksten, beelden (stilstaande en/of bewegende), video's, databases, programma's, logo's, enz., toegankelijk op "FUN INTERNATIONAL" Online Diensten, zijn uitsluitend bestemd voor bezoekers van de Online Diensten van "FUN INTERNATIONAL", dat wil zeggen de Gebruikers van Online Diensten die ingestemd met huidige Gebruiksvoorwaarden hebben, met uitsluiting van elke andere derde.

5 Beschikbaarheid van Online Diensten

"FUN INTERNATIONAL" zet alle redelijke middelen in om de veiligheid en de beschikbaarheid van haar Online Diensten te verzekeren, onafgebroken 7 dagen op 7 en 24 uur op 24, en om het ongemak veroorzaakt door technische fouten of schadelijke handelingen door derden, zoveel mogelijk te beperken.

De Gebruiker ontheft "FUN INTERNATIONAL" van elke aansprakelijkheid in geval van onbeschikbaarheid van Online Diensten, disfuncties, fouten, bugs, incidenten of problemen van elke aard dan ook, als gevolg van een kwaadwillige handeling van een derde of elk gebruik van Online Diensten door de Gebruiker en informatie die gepubliceerd of verdeeld via gelinkte websites wordt.  "FUN INTERNATIONAL" kan niet uitsluiten dat om technische redenen, de toegang tot of het gebruik van Online Diensten, momenteel onderbroken wordt. Onverminderd artikel 4, behoudt "FUN INTERNATIONAL" zich verder het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot haar website te onderbreken om onderhouds- of update- bewerkingen uit te voeren. "FUN INTERNATIONAL" wijst hier ook elke aansprakelijkheid af voor eventuele schade in geval van een dergelijke onderbreking.

6. Wijziging van Online Diensten en Gebruiksvoorwaarden

"FUN INTERNATIONAL" behoudt zicht het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de informatie en gepubliceerde tarieven, op welke medium dan ook, door "FUN INTERNATIONAL" in het kader van de levering van Online Diensten, te wijzigen of te verwijderen.

Huidige Gebruiksvoorwaarden kunnen ook waarschijnlijk aangepast worden op dezelfde manier als algemene verkoopsvoorwaarden en Privacy Policy. Deze voorwaarden zijn van toepassing tijdens de sessie waarin de Gebruiker gebruikmaakt van de Online Diensten van "FUN INTERNATIONAL". "FUN INTERNATIONAL" zal de Gebruiker op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen van deze voorwaarden door de datum van de laatste wijziging evenals de nieuwste beschikbare versie, op de media van de Online Diensten.

De Gebruiksvoorwaarden, algemene verkoopvoorwaarden en Privacy Policy toepasselijk gedurende de hele duur van de sessie waarin de Gebruiker gebruikmaakt van de Online Diensten, zijn, in ieder geval, deze die ter beschikking gesteld zijn, op het ogenblik dat de Gebruiker toegang tot de Online Diensten heeft.

7. Bescherming van persoonsgegevens

We besteden de grootste zorg aan de bescherming van persoonsgegevens die u aan ons meedeelt. Hier u onze Privacy Policy.

8. Divers

8.1. Nietigheid van één of meer bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden tast de geldigheid, toepasselijkheid en het bindende karakter van de overige bepalingen niet aan. Als één of meer bepalingen ongeldig of niet afdwingbaar zouden worden verklaard, op basis van een wet, verordening of definitieve uitspraak van een bevoegde Rechtbank, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. In geval één of meer bepalingen nietig of niet toepasbaar zijn, zullen deze vervangen worden door een of meer bepalingen met een gelijkwaardig effect.

8.2. Het gebruik van de Online Diensten, de Gebruiksvoorwaarden, algemene verkoopsvoorwaarden en Privacy Policy zijn aan Belgische recht onderworpen. De Belgische hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Luik zijn bevoegd voor elk geschil met betrekking tot de vorming, interpretatie en de uitvoering van huidige Gebruiksvoorwaarden.

9. Contact met ons opnemen ?

We doen er alles aan om misverstanden, klachten, technische of operationele problemen in verband met de Website of de kwaliteit van haar inhoud, binnen een redelijke tijd en de grenzen van onze Gebruiksvoorwaarden op te lossen Voor meer uitleg fenige verduidelijking wat deze Gebruiksvoorwaarden betreft, niets eenvoudigers…

E-mail : [email protected]

Privacy policy

Opmerking : In geval van onverenigbaarheid of tegenstrijdigheid tussen de Franse versie en enige andere taalversie van deze Privacy Policy, prevaleert de Franse tekst.

1.       Algemeen

Bij inschrijving van de Gebruiker op online wedstrijden van "Een Huis voor Iedereen" door FUN INTERNATIONAL voorgesteld op haar internetwebsite http://www.eenhuisvooriedereen.be (Hierna "Website" genaamd) via het online formulier, zoals gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden, verzamelt FUN INTERNATIONAL persoonlijke gegevens over hem.

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij de inschrijving op online Wedstrijd via het platform "EEN HUIS VOOR IEDEREEN" http://www.eenhuisvooriedereen.be en sociale netwerken ter beschikking aan Gebruikers gesteld door "FUN INTERNATIONAL".

1.2.  Uw persoonsgegevens worden door FUN INTERNATIONAL verwerkt in toepassing en in overeenstemming met de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna "GDPR" genaamd). 

"Persoonlijke gegevens" betekend alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

1.3. Het bedrijf belast met de verwerking, FUN INTERNATIONAL, kan als volgt worden gecontacteerd:

Telefoon : +32 (0)87 316 905

1.4. De Gebruiker verleent uitdrukkelijk FUN INTERNATIONAL zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR, de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens binnen de grenzen van huidige Privacy Policy.

2.       Verwerking van persoonsgegevens van de Gebruiker

2.1. Deze Privacy Policy is bedoeld, overeenkomstig GDPR, om te begrijpen :

-     De verwerkingen van nodige persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van de bestaande contractuele relatie tussen FUN INTERNATIONAL en de Gebruiker zoals gedefinieerd en nader bepaald artikel 3 van die Privacy Policy ;

-     De verwerkingen van persoonsgegevens die gebaseerd zijn op de gerechtvaardigde belang van FUN INTERNATIONAL (zoals gedefinieerd in artikel 4 van die Privacy Policy) ;

-     De verwerkingen van persoonsgegevens die onderworpen zijn aan voorafgaande, vrije en expliciete toestemming van de Gebruikers voor doeleinde omschreven in artikel 5.

De Gebruiker garandeert dat de persoonsgegevens die aan FUN INTERNATIONAL worden verstrekt correct zijn.

2.2. FUN INTERNATIONAL verwerkt uw persoonsgegevens op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk, en transparant is. De persoonsgegevens worden verzameld voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden en kunnen later in geen enkel geval worden verwerkt op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden.

FUN INTERNATIONAL verwerkt uw persoonsgegevens op een passende, relevante en beperkte wijze tot hetgeen noodzakelijk is uitgaande van de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden.

FUN INTERNATIONAL zorgt ervoor dat de verwerkte gegevens correcte zijn en, indien nodig, bijgewerkt. Alle redelijke maatregelen worden genomen om de persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt worden, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren.

3.   De verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de contractuele relatie tussen FUN INTERNATIONAL en de Gebruiker

3.1. FUN INTERNATIONAL verwerkt volgende persoonsgegevens voor de gerechtvaardigde doeleinden die hieronder worden beschreven. Deze verwerking van persoonsgegevens door FUN INTERNATIONAL uitgevoerd vereist geen toestemming van Gebruikers overeenkomstig artikel 6.1.f), 9.2.f) en 10 van GDPR.

3.2. De verwerkte persoonsgegevens zijn de volgende :

-     De gegevens die noodzakelijk zijn voor de inschrijving op de Website zoals de naam, voornaam, geboortedatum, taal, postadres, wachtwoord, e-mailadres en de contactgegevens van de Gebruiker volgens de in artikel 1.1 opgenomen bepalingen ;

-     De bankgegevens van de Gebruiker tot betrekking met financiële of boekhoudkundige transacties op de Website uitgevoerd ;

-     Denavigatiegegevens en inhouden waartoe de Gebruiker toegang heeft op de Website ;

3.3. De verwerking bestaat uit het verzamelen, opslaan, bewaren, raadplegen, organiseren, gebruiken, samenvoegen van persoonsgegevens beschreven in artikel 3.2.

3.4. FUN INTERNATIONAL verwerkt persoonsgegevens als bedoeld in artikel 3.2 voor de volgende doeleinden :

-     Het beheer van de registraties en van de Gebruikersaccounts ;

-     Het beheer van de betalingen ;

-     Het beheer van de deelneming van de Gebruikers aan deze quiz-spel "EEN HUIS VOOR IEDEREEN" via de Website.

4.   De verwerking gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van FUN INTERNATIONAL

4.1. FUN INTERNATIONAL heeft een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 f) van GDPR persoonsgegevens van de Gebruiker te verwerken voor de volgende doeleinden :

-     Reclame en marketing waaronder het verzenden van papieren of digitale nieuwsbrieven van FUN INTERNATIONAL of haar partners.

-     Uitvoering van statistisch, markt- en tervredenheidsonderzoeken ;

-     Uitnodiging voor evenementen die ze organiseert of sponsort (seminaries, recepties, culturele evenementen, enz.).

Deze worden automatisch in het register beschreven  in artikel 6.1 vastgelegd.

4.2. De verwerkte persoonsgegevens zijn de volgende :

-     Naam en voornaam van de Gebruikers, hun e-mail- of postadres ;

-     De beoordeling van de klant over de geleverde dienstverlening.

4.3. De verwerking bestaat uit raadpleging, organisatie, gebruik, samenvoeging van persoonsgegevens beschreven in artikel 4.2.

4.4. De verwerking heeft tot gerechtvaardigd doel van FUN INTERNATIONAL :

-     De dienstverlening die aan de Gebruikers wordt aangeboden te promoten.

-     Om de tevredenheid van de Gebruikers te kennen met het oog op verbetering diensten.

FUN INTERNATIONAL voert ook volgende automatische verwerkingen van persoonsgegevens uit :

-     Bij toegang door de Gebruiker tot de Website, verzamelt FUN INTERNATIONAL bepaalde "Bezoekersinformatie", te weten persoonsgegevens zoals IP-adressen, verbindingsgegevens, gebruikte browsertypes en gebruikte versies, types en versies van browser-plugins, besturingssystemen en platforms, gegevens met betrekking tot de navigatieroute op de Website, inclusief toegang tot de verschillende URL-pagina's van de Website, de inhoud waar de Gebruiker toegang toe krijgt of die hij raadpleegt, ingevoerde zoektermen, de downloadfouten, de duur van de raadpleging van bepaalde pagina's, de advertentie-ID van het apparaat waarmee toegang tot de Website wordt verkregen, interacties met de Website. Onder de gebruikte technologieën om deze gegevens te verzamelen, maakt FUN INTERNATIONAL gebruik van cookies zoals beschreven in artikel 7.

-     Persoonsgegevens worden ook verzameld voor statistische doeleinden met betrekking tot het gebruik van de Website (het aantal toegangen, inschrijvingen, bestellingen, …).

5.   Verwerking van persoonsgegevens mits toestemming van de Gebruikers

5.1. Door het toegang tot de Website, heeft de Gebruiker zijn vrije, specifieke, geïnformeerd en ondubbelzinnige bereidheid getoond om FUN INTERNATIONAL uitdrukkelijke toestemming te verlenen persoonsgegevens te verwerken zoals uiteengezet in artikels 3 en 4 van deze Privacy Policy in overeenstemming met de GDPR, de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens binnen de grenzen van huidige Privacy Policy.

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken door contact op te nemen met de verantwoordelijke persoon zoals uiteengezet in artikel 1.2.

5.2. Indien FUN INTERNATIONAL voornemens is een verwerking van de Gebruiker persoonsgegevens uit te voeren voor andere doeleinden dan die uiteengezet in artikels 3 en 4 van deze Privacy Policy, zal ze ervoor zorgen hen zo volledig en nauwkeurig mogelijk te informeren en hun vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming te verkrijgen om FUN INTERNATIONAL uitdrukkelijke toestemming te verlenen persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de GDPR binnen de grenzen en voor doeleinden hieronder beschreven.

6.   Verplichting tot het opstellen en bijhouden van een register

6.1. Als verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens, heeft FUN INTERNATIONAL de verplichting een register van verwerkingsactiviteiten op te stellen dat hij controleert en dat te allen tijde onder zijn verantwoordelijkheid valt.

6.2. Dit register bevat volgende informaties :

-     Een beschrijving van de doeleinden van de verwerking ;

-     Een beschrijving van de categorieën betrokken personen en categorieën persoonsgegevens ;

-     De categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zullen meegedeeld worden, inclusief ontvangers in derde landen of van internationale organisaties ;

-     De termijnen voorzien voor het verwijderen van verschillende categorieën gegevens ;

-     Een algemene beschrijving van de technische veiligheidsmaatregelen.

7.   Bewaring en bewaartermijn van persoonsgegevens

7.1. FUN INTERNATIONAL bewaart de persoonsgegevens van de Gebruikers in een vorm die het mogelijk maakt de Gebruiker te identificeren volgens geschikte en beveiligde middelen.

7.2. De persoonsgegevens van de Gebruiker worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. In dit geval worden de persoonsgegevens van de Gebruiker twee (2) jaar bewaard na de laatste handeling door de Gebruiker op de Website uitgevoerd. De persoonsgegevens worden daarna uit de bestanden van FUN INTERNATIONAL gewist, tenzij de Gebruiker er anders over beslist.

8.   Informatie, recht op toegang, rectificatie en verzet

8.1. Wanneer de persoonsgegevens met betrekking tot de Gebruiker bij deze worden verzameld, verstrekt FUN INTERNATIONAL, op het tijdstip waarop de betreffende gegevens worden verkregen, alle volgende informatie :

-     De identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke ;

-     De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming ;

-     De verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd, en de rechtsgrond voor verwerking ;

-     De ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens, indien van toepassing.

8.2. De Gebruiker heeft, te allen tijde het recht om alle informatie beschreven in artikels 3 tot 5 op te vragen op de in artikel 1.2 bepaalde wijze; FUN INTERNATIONAL reageert op dit verzoek om informatie binnen de maand, behalve onder bijzondere omstandigheden.

8.3. De Gebruiker wiens gegevens zijn verzameld, heeft te allen tijde het recht om kosteloos FUN INTERNATIONAL opvragen voor toegang tot informatie die hem betreft en die door FUN INTERNATIONAL wordt bijgehouden. De Gebruiker heeft het recht om het bijwerken of rectificeren van onjuiste of onvolledige gegevens, of het wissen in de kortst mogelijke tijd van persoonsgegevens (recht op vergetelheid) op te vragen. FUN INTERNATIONAL zal, indien mogelijk, de betrokken Gebruiker kennisgeving van het bovenstaande doen.

8.4. De Gebruiker heeft het recht op een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Indien de betrokkene om bijkomende kopieën verzoekt, kan FUN INTERNATIONAL op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding aanrekenen.

8.5. De Gebruiker heeft het recht om de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verkrijgen in de onderstaande gevallen :

-     De gegevens zijn onnauwkeurig ;

-     De verwerking wordt als onwettig beschouwd ;

-     FUN INTERNATIONAL heeft de gegevens niet meer nodig voor het doeleinde van de verwerking.

8.6. De Gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens of zich verzetten tegen geautomatiseerde verwerking van zijn gegevens zoals profilering op grond van geldige redenen, voor zover deze de uitvoering van de verplichtingen van FUN INTERNATIONAL niet bemoeilijkt of niet indruist tegen haar rechtmatige belangen.

8.7. De Gebruiker heeft, in elk geval en te allen tijde, het recht om bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van zijn persoonsgegevens door FUN INTERNATIONAL voor marketingdoeleinden.

8.8. De Gebruiker heeft het recht om de aan FUN INTERNATIONAL verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft de Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder FUN INTERNATIONAL het belemmert.

8.9. De Gebruiker kan zijn rechten beschreven in artikelen 8.1 tot 8.8 uitoefenen door contact met FUN INTERNATIONAL op te nemen op de contactgegevens vermeld in artikel 1.2.

9.   Aansprakelijkheid van FUN INTERNATIONAL – Onderaannemer

9.1. FUN INTERNATIONAL garandeert dat de verwerking van persoonsgegevens van de Gebruiker rechtmatig, evenredig en in overeenstemming met de eisen van GDPR en de toepasselijke Belgische wetgeving is.

9.2. FUN INTERNATIONAL heeft alle passende technische en organisatorische maatregelen genomen om te voldoen aan de GDPR. Deze maatregelen omvatten onder meer pseudonimisering en gegevensbeperking. Zo worden alleen de benodigde persoonsgegevens, volgens het vereiste doel, door FUN INTERNATIONAL verwerkt.

9.3. FUN INTERNATIONAL zorgt ervoor dat als de verwerking door een aannemer uitgevoerd wordt, deze afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen biedt opdat de verwerking aan de vereiste van de GDPR voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokken Gebruiker is gewaarborgd. De verwerking door een onderaannemer voldoet aan de vereisten van artikel 28 van GDPR.

10.  Veiligheid en vertrouwelijkheid

10.1. FUN INTERNATIONAL neemt alle redelijke stappen om de vertrouwelijkheid en de beveiliging van persoonsgegevens die ze verwerkt te waarborgen. De persoonsgegevens worden op zodanige wijze verwerkt dat een passende beveiliging van de persoonsgegevens wordt gewaarborgd met inbegrip van bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging met gebruikmaking van passende technische of organisatorische maatregelen.

10.2. In voorkomend geval, voert FUN INTERNATIONAL, met de hulp van de functionaris voor gegevensbescherming, een effectbeoordeling uit als een verwerking waarschijnlijk een hoog risico voor de rechten en vrijheden van de Gebruiker oplevert.

De persoonsgegevens worden niet aan derden andere dan FUN INTERNATIONAL-partners doorgegeven tenzij :

-     Dit noodzakelijk blijkt voor het aanbieden van online diensten door FUN INTERNATIONAL.

-     De Gebruiker heeft met dergelijke overdracht ingestemd.

-     Een wettelijke verplichting en/of bevel van een gerechtelijke of administratieve verplichting daartoe is uitgevaardigd.

10.3. FUN INTERNATIONAL verbindt er zich toe dat in geval van een beveiligingsincident in verband met de verwerkte persoonsgegevens, dit zo snel mogelijk aan de Gegevensbeschermingsautoriteit te melden.  FUN INTERNATIONAL informeert ook de betrokkene Gebruiker.

De Gebruiker wordt in kennis gesteld en stemt ermee in dat de verzamelde persoonsgegevens aan de partners en leveranciers van FUN INTERNATIONAL worden overgedragen, met name wanneer de Gebruiker ervoor kiest gebruik te maken van de diensten van deze partners op de Website.

De partner zal niet als een onderaannemer beschouwd worden in de zin van GDPR. FUN INTERNATIONAL wijst alle aansprakelijkheid af voor de verwerking van persoonsgegevens door de partner die zijn eigen diensten in eigen naam en voor eigen rekening verricht.

10.4. De Gebruiker verklaart tenslotte in kennis te worden gesteld en stemt ermee dat derden bepaalde persoonsgegevens verwerken bij noodzakelijke prestaties van technische aard om de correcte werking en de update van de website te waarborgen alsmede andere media, netwerken of informatiebronnen van FUN INTERNATIONAL.

11.  Surfinformatie en gebruik van Cookies

11.1. FUN INTERNATIONAL kan waarschijnlijk bepaalde "bezoekersinformatie" betreffende de Gebruikers van de Website verzamelen en opslaan, zoals de domeinnaam en de hostcomputer van waaruit zij op internet surfen, het internet Protocol (IP)-adres van de gebruikte computer, de datum en het uur waarop de bezoekers naar de Website navigeerden en de URL's van waaruit de bezoekers op de Website terecht kwamen.

Deze surfinformatie wordt niet gekoppeld met gegevens ter identificatie van de bezoekers en wordt na een bepaalde tijd vernietigd.

Cookies zijn tekstbestanden die door de server van een website op de harde schijf van computers geplaatst worden. FUN INTERNATIONAL gebruikt deze informatie uitsluitend voor statistische doeleinden om haar websiteverkeer te analyseren en te meten, en om de Gebruikers bepaalde functionaliteiten te bieden.

11.2. De in dit hoofdstuk omschreven verwerking van surfinformatie kan door derden uitgevoerd worden zoals bijvoorbeeld Amerikaanse onderneming Google Inc. Via haar tool "Google Analytics".

12.  De functionaris voor gegevensbescherming (FG)

12.1. FUN INTERNATIONAL is verantwoordelijk voor de  gegevensbescherming aangesteld (hierna "FG" genaamd).

12.2. De FG houdt toezicht op de naleving van de verwerking van de Gebruiker persoonsgegevens door FUN INTERNATIONAL.

12.3. De FG kan onmiddellijk gecontacteerd worden als volgt :

Telefoon : +32 (0)87 316 905

E-mail : [email protected]

13.  Gegevensbeschermingsautoriteit

In overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de wet van 8 december 1992, heeft de Gebruiker het recht om aanvullende informatie te vragen of een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Adres : Drukpersstraat, 35, B-1000 Brussel

Telefoon : +32 (0) 2 274 48 00

Fax : +32 (0) 2 274 48 35

E-mail : [email protected]

Niet - Herroepingsrecht clausule

In toepassing van art. VI.53, 1e Wetboek economisch recht, erkent de Deelnemer voorafgaand en uitdrukkelijk, door het daarvoor bestemde vakje aan te kruisen, dat hij niet beschikt over een herroepingsrecht, dat betekent dat hij van zijn aankoop niet kan afzien. Hij kan dus de terugbetaling van zijn Baksteen (Bakstenen) niet vragen na aankoop.Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement**Opmerking **: In geval van onverenigbaarheid of tegenstrijdigheid tussen de Franse versie en enige andere taalversie van deze Wedstrijdreglement, prevaleert de Franse tekst.

Artikel 1 : Organiserende vennootschap

De SRL FUN INTERNATIONAL, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te rue Anne de Molina, 44 te 4821 Andrimont – ingeschreven bij de KBO onder het nummer BE0471.706.644 (hierna “de Organiserende Vennootschap”) organiseert een quiz (hierna de « Wedstrijd » genaamd “Een huis voor iedereen” die zal plaatsvinden gedurende de periode vernoemd op de volgende website: www.eenhuisvooriedereen.be (hierna “de Website”).De Wedstrijd  is toegankelijk op de Website en het principe en de modaliteiten van deelname ervan zijn beschreven in het huidige reglement (hierna “het Reglement”).

Artikel 2 : Aanvaarding van het Reglement

De eenvoudige deelname aan de Wedstrijd brengt de onvoorwaardelijke aanvaarding van het Reglement, zonder enig voorbehoud, met zich mee.

Artikel 3 : Deelname

3.1. Aan deze Wedstrijd mag elke meerderjarige natuurlijke persoon die in België verblijft (hierna de “Deelnemer”) deelnemen, met uitzondering van : ·         de personeelsleden van de Organiserende Vennootschap ; ·         alle personen die meegewerkt hebben aan de organisatie van de Wedstrijd, alsook hun rechtstreekse familieleden ; ·         personen die niet over de volle bekwaamheid om te verkrijgen beschikken en/of waarvan het akkoord onderworpen is aan de voorafgaandelijke toestemming van een rechter. De Organiserende Vennootschap behoudt zich het recht voor over te gaan tot elke nodige controle betreffende de identiteit, het postadres en/of het e-mailadres van de Deelnemers en van hun juridische bekwaamheid.

3.2. In toepassing van art. VI.53, 1e Wetboek economisch recht, erkent de Deelnemer voorafgaand en uitdrukkelijk, door het daarvoor bestemde vakje aan te kruisen, dat hij niet beschikt over een herroepingsrecht, dat betekent dat hij van zijn aankoop niet kan afzien. Hij kan dus de terugbetalingvan zijn Baksteen (Bakstenen) niet vragen na aankoop.

Artikel 4: Principe van de Wedstrijd

4.1. De Wedstrijd “Een huis voor iedereen” berust op de idee het voor elke natuurlijke persoon mogelijk te maken om het eigendom van een onroerend goed of een mobiele woonunit, voorwerp van de Wedstrijd (hierna “de Prijs” of “het Goed”) waarvan de eigenschappen beschreven zijn op de Website, te winnen.

 4.2. De waarde van het Goed, voorwerp van de Wedstrijd, is symbolisch verdeeld in delen, “Bakstenen” genaamd, die de symbolische weergave van een fractie van het Goed in kwestie zijn. Elke “Baksteen” kan een variabele waarde hebben naargelang het Goed dat het voorwerp van de Wedstrijd uitmaakt.De waarde van het Goed omvat de prijs van het onroerend goed in de staat waarin het zich bevindt tijdens de Wedstrijd, alsook het geheel van bijkomende kosten (registratierechten, notariskosten, makelaars- en mededelingskosten).

Artikel 5 : Inschrijving voor de Wedstrijd

5.1. Elke persoon met interesse om deel te nemen aan de Quiz dient zich voorafgaandelijk in te schrijven via een online formulier op de Website dat de mogelijkheid biedt om de gegevens van de Deelnemer te vermelden (naam, voornaam, volledig postadres, e-mailadres, enz.) of zich te identificeren indien de persoon in kwestie reeds ingeschreven is. Deze inschrijving stelt de Deelnemer in staat om een deelnemersaccount (hierna : “het Account”) te openen die via de Website toegankelijk is. Het Account is op elk moment te bereiken via een gebruikersnaam en een beveiligd wachtwoord.

5.2. Om zijn deelname te bevestigen en toegang tot de Quiz te krijgen, dient de Deelnemer aan te geven dat hij kennis heeft genomen van het westrijdregement door het vakje “Ik heb kennis genomen van het Quizreglement en aanvaard er de voorwaarden van” aan te klikken.De Deelnemer die de bovenstaande acties niet volledig heeft volbracht, zal geen toegang krijgen tot de Wedstrijd.  De Deelnemer die alle bovenstaande acties geldig heeft volbracht, kan aan de Wedstrijd deelnemen via zijn Account.

Artikel 6 : Verkrijging van de Bakstenen

6.1. De Deelnemer dient via zijn Account over te gaan tot het online verkrijgen van “Bakstenen” van een waarde van 10 EUR/stuk, en dit volgens de modaliteiten hierboven uiteengezet. De Organiserende Vennootschap behoudt zich het recht voor de waarde van een “Baksteen” te wijzigen maar stemt ermee in het tarief van kracht op het moment van aankoop toe te passen. De Deelnemer kan ook een “Baksteen” verkrijgen op zijn Account middels een “Baksteen”-code, voorafgaandelijk aangekocht bij erkende verkopers.De Deelnemer kan ook via zijn Account overgaan tot het verkrijgen van "Cadeau-Baksteen (Bakstenen)" te schenken volgens de modaliteiten hierboven uiteengezet. Deze "Cadeau-Bakstenen"-Codes kunnen rechtstreeks naar zijn E-mailadres worden verzonden of per post, de betaling van 5€ (verzendkosten). Een bestelling van meerdere "Cadeau-Bakstenen" leidt maar tot één verzending. De verzendkosten worden maar één keer per bestelling betaald.

6.2. Er wordt begrepen dat de verkrijging van een “Baksteen” niet gelijk kan staan met de verkrijging van een aandeel in het Goed, maar enkel de Deelnemer het recht geeft om deel te nemen aan de Wedstrijd .Zodoende is het de Deelnemer toegelaten om een of meerdere “Bakstenen”, voor een bedrag van maximaal 150 € per Goed, in te zetten gedurende de volledige duurtijd van de  Wedstrijd .De “Bakstenen” zijn geldig gedurende twee maanden vanaf de datum van verkrijging. Deze geldigheidsduur kan verlengd worden onder de voorwaarden vastgesteld door het huidige Reglement.

6.3 De deelnemenperiode van Wedstrijd is voor elk Goed vastgesteld en bepaald. De verkregen “Bakstenen” zullen enkel kunnen worden ingezet gedurende deze vastgestelde periode. Deze periode wordt aangegeven onder ieder Vastgoed vanaf het begin van de inzet van dit laatste en kan door de Organiserende Vennootschap niet gewijzigd worden.Aan het einde van deze periode, en indien de totaliteit van de benodigde “Bakstenen” ingezet is, zal de Organiserende vennootschap overgaan tot aanduiding van de winnaar onder de Deelnemers, onder rechtstreeks toezicht van de Gerechtsdeurwaarder en volgens de modaliteiten opgenomen in artikel 8.Indien aan het einde van de westrijdperiode, de totaliteit van de “Bakstenen” niet kon ingezet worden door de Deelnemers, zullen de modaliteiten opgenomen in artikel 11 van toepassing zijn.

6.4. De Deelnemers kunnen op elk ogenblik online een “Baksteen” verkrijgen, onafhankelijk van de beschikbaarheid van de Goederen op de Website. In geval van aankoop van een “Baksteen” door de Deelnemers terwijl geen enkel Goed beschikbaar is, wordt de geldigheid van de “Baksteen” verlengd tot twee maanden volgend op de eerste ter beschikkingstelling van een Goed op de Website.

Artikel 7 : Modaliteiten van de Westrijd

7.1. Het recht tot deelname aan de westrijd zal door de Deelnemer verkregen zijn vanaf het ogenblik dat deze de stappen opgesomd in artikels 5 en 6 van het Reglement heeft uitgevoerd.

7.2. De Deelnemer zal vervolgens via zijn Account een Goed kunnen kiezen dat beschikbaar is tijdens de overeenkomstige westrijdperiode. Om toegang te krijgen tot de Wedstrijd via de knop “deelnemen”, zal de Deelnemer voorafgaandelijk gevraagd worden om het vakje getiteld “Ik bevestig meerderjarig te zijn, ik heb kennis genomen van het onroerend goed, van zijn eigenschappen en van de staat waarin het zich bevindt” aan te klikken.7.2. De Deelnemer zal vervolgens via zijn Account een Goed kunnen kiezen dat beschikbaar is tijdens de overeenkomstige westrijdperiode. Om toegang te krijgen tot de Wedstrijd via de knop “deelnemen”, zal de Deelnemer voorafgaandelijk gevraagd worden om het vakje getiteld “Ik bevestig meerderjarig te zijn, ik heb kennis genomen van het onroerend goed, van zijn eigenschappen en van de staat waarin het zich bevindt” aan te klikken. 7.3. De Deelnemer zal vervolgens gevraagd worden om een of meerdere vragen betreffende diverse thema's, te beantwoorden. Een of meerdere schiftingsvra(a)g(en) zal/zullen gesteld worden om de eventuele ex aequo's van elkaar te onderscheiden. De Deelnemer beschikt over de mogelijkheid om zijn deelname aan de Quiz te schorsen om zijn antwoorden later te bevestigen.De bevestiging van de antwoorden van de Deelnemer gebeurt door het aanklikken van het vakje “De vragenlijst beëindigen”; deze stap zal zijn deelname aan de Wedstrijd afsluiten.

Artikel  8:  Aanduiding van de winnaar

8.1. De Deelnemer die het hoogste aantal correcte antwoorden op de vragen geeft zal, na controle door de Organiserende Vennootschap, aangeduid worden als winnaar (hierna: "de Winnaar"). De juistheid van het antwoord / de antwoorden op de aanvullende vra(a)g(en) zal toelaten de eventuele ex aequo van elkaar te onderscheiden. Indien een Winnaar ondanks alles niet op die manier kan aangeduid worden, zal de Winnaar van de wedstrijd de Deelnemer zijn die de snelste zijn antwoord op de vraagen. 8.2. Wanneer de Winnaar zal aangeduid zijn, zal de Organiserende Vennootschap contact met hem/haar opnemen op basis van de informatie die hij/zij heeft opgegeven tijdens de inschrijving voor de Wedstrijd , en dit binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van aanduiding.

8.3. De Organiserende Vennootschap behoudt zich het recht voor de overeenstemming tussen de identiteit van de Winnaar en die van de aangeduide Deelnemer aan de Wedstrijd te controleren en het overmaken van bewijsstukken te vragen teneinde de Prijs te kunnen toewijzen.Het voordeel van de Prijs zal definitief verloren gaan voor de Winnaar in de volgende gevallen:

·        Indien de Organiserende vennootschap er niet in slaagt contact op te nemen met de Winnaar of indien de Winnaar geen enkel nuttig gevolg geeft aan de verzoeken van de Organiserende vennootschap, binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de kennisgeving verstuurd aan de Winnaar. De termijn loopt vanaf de dag volgend op de dag waarop de kennisgeving verstuurd is. Indien de termijn, na berekening, verloopt op een zaterdag, een zondag of een feestdag, zal de termijn verlengd worden tot de eerstvolgende werkdag ;

·        In het geval dat de Winnaar, nadat de Organiserende vennootschap contact met hem/haar opneemt, de Prijs zou weigeren, voor zover de weigering expliciet wordt uitgedrukt. In de voormelde gevallen zal de aangeduide Deelnemer zich niet kunnen beroepen op enig nadeel en doet hij bijgevolg uitdrukkelijk afstand van elke klacht op grond van hetgeen voorafgaat.

Artikel 9: De Prijs

9.1. De gedetailleerde beschrijving van de Prijs en diens waarde is beschikbaar op de Website. De Prijs wordt aanvaard in de staat waarin hij beschreven en aangekondigd is op de Website.

9.2. Er zal slechts één Prijs per spelperiode betreffende een Goed toegekend worden. De Prijs is uitsluitend op naam en kan niet toegekend worden aan een andere persoon. De Prijs die om redenen vermeld in artikel 8.3. niet kan worden toegekend aan de Winnaar, zal toegekend worden aan de volgende deelnemer wiens antwoord het juiste antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benadert.

9.3. De Prijs kan niet omgewisseld of teruggenomen worden of het voorwerp uitmaken van een financiële tegenprestatie.9.4. In het geval dat het goed niet kan worden toegekend aan de Winnaar om redenen onafhankelijk van de wil van de Organiserende vennootschap, zal een gelijkwaardig goed hem/haar voorgesteld worden.

Artikel 10 : Verkrijging van de Prijs

10.1. De Winnaar erkent dat de toekenning van de Prijs de verplichting om aan de wettelijke eisen te voldoen met zich meebrengt betreffende de overdracht van onroerende goederen en het verkrijgen van de eigendom over een onroerend goed, indien van toepassing.

10.2. De Organiserende Vennootschap verbindt zich ertoe de Winnaar te begeleiden bij de verplicht te ondernemen stappen betreffende het verkrijgen van de Prijs.

Artikel 11 : Annulering van de Wedstrijd

11.1. Indien aan het einde van de spelperiode, de totaliteit van de “Bakstenen” niet kon ingezet worden, zal de Wedstrijd geannuleerd worden volgens de hiernavolgende modaliteiten.

11.2. De ingezette Bakstenen zullen teruggegeven worden aan de Deelnemers binnen de 30 kalenderdagen na de datum van annulering. Dezen zullen onmiddellijk beschikbaar zijn op hun Account en zullen ingezet kunnen worden op andere Goederen. De geldigheid van de “Bakstenen” wordt in dat geval verlengd met twee maanden vanaf de datum van annulering van de Wedstrijd.

Artikel 12 : Promotionele activiteit van de Wedstrijd

In het kader van de organisatie van de Wedstrijd, behoudt de Organiserende Vennootschap zich het recht voor om elke promotionele activiteit of campagne die de zichtbaarheid van de Quiz bij het grote publiek kan vergroten, aan te vatten.De Organiserende Vennootschap verzekert de promotie van de Wedstrijd onder andere door het organiseren van gratis wedstrijden zonder aankoopverplichting (“Gratis Wedstrijden”). Deze Gratis Wedstrijden worden beheerst door het reglement op de gratis wedstrijden zoals hier beschikbaar.

Artikel 13 : Aansprakelijkheid van de Organiserende Vennootschap

13.1. Deelname aan de Wedstrijd impliceert de kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van de netwerken, en meer in het algemeen van de elektronische communicatiediensten, in het bijzonder met betrekking tot de technische prestaties, de responstijden voor het raadplegen, opvragen of overdragen van informatie, de risico's van onderbreking en meer in het algemeen de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht van netwerken of computersystemen, het ontbreken van bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijk misbruik, en de risico's van besmetting door mogelijke virussen die circuleren op het netwerk waarvoor de Organiserende Vennootschap niet aansprakelijk kan worden gesteld.

13.2. De Organiserende Vennootschap is in geen enkel geval verantwoordelijk voor enige storing van het "Internet" die het normale verloop van de Wedstrijd verstoort met name te wijten aan externe kwaadwillige aanvallen. De Organiserende Vennootschap kan evenmin aansprakelijk worden gesteld indien een of meerdere Deelnemers zich niet op de Website zouden kunnen aanmelden of niet aan de Wedstrijd kunnen deelnemen door een technisch defect of door eender welk ander probleem als gevolg van overbezetting van het netwerk.De Organiserende Vennootschap doet haar uiterste best informatie en/of beschikbare en gecontroleerde instrumenten aan de Deelnemers aan te bieden, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor weergavefouten of de Internetsite, een gebrek aan beschikbaarheid van informatie en/of aanwezigheid van een virus op de Internetsite, elk storing in het internetwerk die het goede verloop van de Wedstrijd verhindert ; onderbrekingen, termijnen voor indiening van gegevens, storingen van de computer, telefoon, modem, telefoonlijn van de deelnemer, servers, internet providers, exploitanten van mobiele netwerken, computerapparatuur, software; verlies van elke elektronische correspondentie, en meer algemeen, elk verlies van gegevens; de gevolgen van elk virus, afwijking of technische storing, schade aan de computer van een Deelnemer, technische, materiële of softwarematige storing van welke aard dan ook die de mogelijkheid tot deelname aan de Quiz zou beperkt of onmogelijk gemaakt hebben, of die het systeem van een Deelnemer zou beschadigd hebben.

13.3. De deelname aan de Wedstrijd is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Deelnemer. Het behoort de Deelnemer toe om alle passende maatregelen te nemen teneinde zijn eigen gegevens en/of programma's opgeslagen op zijn informaticamateriaal, te beschermen tegen elke aanval.

13.4. De Organiserende vennootschap is niet aansprakelijk voor de staat van het Goed bij de verkrijging ervan door de aangeduide Winnaar. Deze laatste heeft, door zijn deelname aan de Wedstrijd, kennis genomen van de staat van het Goed en heeft het aanvaard in de staat waarin hij beschreven en aangekondigd is op de Website, overeenkomstig artikel 9.1. van het Reglement. De Organiserende vennootschap wijst elke aansprakelijkheid af betreffende de kwaliteit van de door derden uitgevoerd werken aan het Goed alsook betreffende eventuele verborgen of zichtbare gebreken, wanneer zij zich ook zouden voordoen of zichtbaar zouden worden.

13.5. De Organiserende Vennootschap kan niet garanderen dat haar portefeuille van beschikbare Goederen voortdurend in bezit gesteld zal zijn van een voldoende hoeveelheid Goederen om de continuïteit van de Wedstrijd, zonder onderbreking, te kunnen verzekeren. De inzet van een Baksteen is inderdaad slechts mogelijk wanneer een of meerdere Goederen beschikbaar zijn en dientengevolge op de Website verschijnen. Het aanbod aan beschikbare Goederen van de Organiserende Vennootschap wordt geregeld geactualiseerd.

Artikel 14 : Overmacht

De Organiserende vennootschap kan nie aansprakelijk worden gesteld indien, in geval van overmacht of een omstandigheid buiten haar wil, met inbegrip van natuurrampen, daden en bevelen van de bevoegde administratieve of gerechtelijke autoriteiten, daden van terrorisme of oorlog, evenals elke andere gebeurtenis die redelijkerwijs niet te voorzien en te overkomen is, de Wedstrijd moet worden gewijzigd, verkort, opgeschort of geannuleerd.

Artikel 15 : Fraude

De Organiserende Vennootschap behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd geheel of gedeeltelijk te annuleren, of de deelname aan de Wedstrijd  of de toekenning van alle of een deel van de prijzen, indien blijkt dat er zich storingen of fraude hebben voorgedaan, in welke vorm en uit welke bron dan ook, met name technische, elektronische of informaticafraude, in het kader van de deelname aan de Wedstrijd  of de aanwijzing van de winnaar.De Organiserende Vennootschap behoudt zich eveneens het recht voor om elke persoon die onjuiste, foutieve of misleidende informatie verstrekt of die op enigerlei wijze het goede verloop van huidige Wedstrijd verstoort, uit te sluiten van deelname aan deze Wedstrijd. De Organiserende Vennootschap behoudt zich het recht voor om iedereen die fraude heeft gepleegd of geprobeerd heeft te plegen, gerechtelijk te vervolgen.In het algemeen zal fraude of poging tot fraude, in welke vorm en voor welk doel dan ook, leiden tot de uitsluiting van deelname aan het wedstrijd, met dien verstande dat er geen enkele schadevergoeding ontvankelijk zal zijn door dit feit.

Artikel 16 : Gegevensbescherming

16.1. In de mate dat de deelname aan de Wedstrijd de verwerking van persoonsgegevens door de Organiserende Vennootschap inhoudt, zal deze de verwerkingen uitvoeren in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 26 april 2016 en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

16.2. De Organiserende Vennootschap verbindt zich ertoe haar verplichtingen zoals beschreve n in haar Privacy Policy op haar Website, in acht te nemen.

Artikel 17 : westrijdreglement

Het Reglement wordt neergelegd bij Meester Patrick NIVARLET, gerechtsdeurwaarder, Rue du Parc 9 à 4020 LIEGE.Het huidige Reglement mag gratis per e-mail verzonden worden aan iedere persoon die erom verzoekt bij de Organiserende Vennootschap via het op de Website beschikbare contactformulier.

Artikel 18 : Diverse bepalingen

18.1. Geen afstandHet feit dat de Organiserende Vennootschap zich niet beroept op een van de clausules van het Reglement of op een niet-naleving ervan door haar wederpartij, kan voor de toekomst niet geïnterpreteerd worden als een afstand van recht of van de betreffende verplichting.

18.2. Relatieve nietigheidIndien een van de clausules van het Reglement nietig verklaard wordt in toepassing van een wet, een reglement of tengevolge een in kracht van gewijsde getreden beslissing van een bevoegde rechtbank, zal deze als niet-geschreven beschouwd worden, terwijl de andere clausules desalniettemin hun rechtsgeldigheid zullen behouden. De Organiserende Vennootschap zal de vernietigde bepaling(en) kunnen vervangen.

18.3. BewijsDe Organiserende vennootschap en de Deelnemer komen overeen dat in geval van geschil, geen van beiden de tegenstelbaarheid van het Reglement kan betwisten. Zij verbinden zich er bovendien toe de bewijswaarde van de afgedrukte vorm van al hun electronische uitwisselingen te erkennen, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als die van andere documenten die in uitgeprinte vorm opgesteld of bewaard worden.

18.4. Wijziging van het ReglementDe Organiserende Vennootschap behoudt zich het recht voor het Reglement te wijzigen. Een voorafgaandelijke kennisgeving zal gericht worden aan de Deelnemers via hun Account en de wijzigingen zullen op de Website gepubliceerd worden. Zij zullen enkel van toepassing zijn op wedstrijden die nadien een aanvang nemen.

18.5. Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbankenHet Reglement wordt beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil volgend uit of met betrekking tot de uitvoering of interpretatie van het Reglement, alsook elk geschil betreffende de buitencontractuele aansprakelijkheid, zal voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken volgens de toepasselijke gemeenrechtelijke bepalingen.

Reglement voor Gratis Wedstrijden

Opmerking: In geval van onverenigbaarheid of tegenstrijdigheid tussen de Franse versie en enige andere taalversie van deze Gebruiksvoorwaarden, prevaleert de Franse tekst.

Artikel 1 : Organiserende Vennootschap

De SRL FUN INTERNATIONAL, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te rue Anne de Molina, 44 te 4821 Andrimont – ingeschreven bij de KBO onder het nummer BE0471.706.644 (hierna "Organiserende Vennootschap" genaamd) organiseert in het kader van haar beroepsactiviteit, gratis wedstrijden voor promotionele doeleinden (hierna "Gratis Wedstrijden" genaamd) op de volgende website : http://eenhuisvooriedereen.be (hierna "Website" genaamd).

Artikel 2 : Deelname

Deze Gratis Wedstrijden zijn zonder koopverplichting van “Baksteen”. De deelname aan de wedstrijd brengt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit bijzondere reglement (hierna “Bijzonder Reglement” genaamd) in zijn geheel met zich mee evenals het aanvullende wedstrijdreglement quiz “Een Huis voor Iedereen” (hierna “Reglement” genaamd) hier beschikbaar, dat van toepassing blijft.

Artikel 3 : Gratis Wedstrijden

De Gratis Wedstrijden die door de Organiserende Vennootschap worden georganiseerd zijn de volgende :

3.1.     Wedstrijden georganiseerd in samenwerking met een partner

3.1.1.     Een bedrijf of een organisme, partner van de Organiserende Vennootschap (hierna “Partner” genaamd), waarvan de identiteit op de Website of de website van deze Partner vermeld is, biedt personen die in aanmerking komen, gratis “Bakstenen” onder de voorwaarden ad hoc vastgesteld door de Organiserende Vennootschap.

3.1.2.     De “Bakstenen” zullen maar op een specifiek Vastgoed op de Website of de partner website, kunnen worden gespeeld.

3.1.3.     De Partner is verantwoordelijk voor de verdeling van gratis “Bakstenen” aan de personen die in aanmerking komen (zijn klanten, leveranciers, …). De “Bakstenen” die door de Partner worden verdeeld mogen niet verkocht worden en bevatten de vermelding “Mag niet worden verkocht”. De waarde van de “Baksteen” wordt duidelijk aangegeven.

3.1.4.     Om aan de Wedstrijd deel te nemen, zijn de personen die in aanmerking komen verplicht de gratis “Baksteen” te spelen op het vastgoed op de Website aangewezen door het logo van de Partner of de vermelding “Naam van de Partner + Het vastgoed”. De kenmerken van het vastgoed worden op de Website beschreven. De term “Vastgoed” zal vervangen kunnen worden door het type van vastgoed waarvan sprake is, “Het Huis”, “Het Appartement”, “De Loft” of enige andere vorm van aanduiding van een vastgoed.

3.1.5.     De deelnemers worden verzocht deel te nemen aan de Gratis Wedstrijd volgens de bepalingen vastgesteld in artikel 5 van het Reglement.

3.1.6.     Het verloop van de Gratis Wedstrijd is geenszins afhankelijk van een minimaal aantal “Bakstenen” gespeeld op het vastgoed. De deelnemer die het hoogste aantal vragen juist beantwoordt, zal, na verificatie van de Organiserende Vennootschap, winnaar worden aangewezen overeenkomstig artikel 3.1.5. van dit Bijzonder Reglement.

3.1.7.     Zonder afbreuk te doen aan bijzondere regels hierboven vermeld, verlopen de Gratis Wedstrijden overeenkomstig het Reglement “EEN HUIS VOOR IEDEREEN” hier beschikbaar.

3.2.     Wedstrijd “Gratis Baksteen”

3.2.1.     De Organiserende Vennootschap organiseert voor promotionele doeleinden op ad hoc basis, Gratis Wedstrijden voor het publiek waarvan het doel is de winst van één of meerdere “Bakstenen” (hierna “Prijs” genaamd).

3.2.2.     Iedere belanghebber die aan Gratis Wedstrijd wil deelnemen moet tevoren zich registreren via een online formulier op de Website volgens de bepalingen vastgesteld in artikel 5 van het Reglement.

3.2.3.     Zodra de deelnemer in het bezit van een actieve account op de Website is, wordt hij verzocht om instructies en stappen op te volgen en op de gestelde vragen te beantwoorden. De validatie van zijn deelname wordt effectief als hij op de knop "De vragenlijst beëindigen" klikt.

3.2.4.     Als de winnaar aangewezen wordt, neemt de Organiserende Vennootschap contact met hem op, volgens de informatie door hem verstrekt bij zijn inschrijving bij de Gratis Wedstrijd, binnen 30 dagen na de datum van zijn aanwijzing.

De Organiserende Vennootschap behoudt zich het recht voor om alle verificaties te verrichten betreffende met name de identiteit et woonplaats van de deelnemers en de winnaar in overeenstemming met artikel 3.1. van het Reglement.

3.2.5.     Zonder afbreuk te doen aan bijzondere regels hierboven vermeld, verlopen de Gratis Wedstrijden overeenkomstig het Reglement “EEN HUIS VOOR IEDEREEN” hier beschikbaar.